Vår miljöpolicy

kvalitet

Vår verksamhet ska bedrivas så att en hållbar utveckling för miljön främjas. Som övergripande riktlinjer för verksamheten finns en miljöpolicy. Denna är utgångspunkt vid fastställandet av miljömål i företaget och innefattar åtta punkter:

  1. Vi skall eftersträva att minska vår verksamhets påverkan på miljön i alla led, från råvaror via produktion och användning, till restprodukthantering.
  2. Vi skall minimera vårt användande av energi och vatten. Vi skall klara eller överträffa kraven, i lagar, förordningar och andra myndighetskrav, som ställs på oss ur miljösynpunkt.
  3. Vi skall arbeta med ständiga förbättringar enligt våra övergripande och detaljerade önskemål.
  4. Vi skall skapa engagemang och kunskap hos de anställda i miljöfrågor genom utbildning, delaktighet och ansvar.
  5. Vi skall minimera restprodukter från vår verksamhet. Restprodukter skall sorteras och i möjligaste mån återvinnas.
  6. Vi skall vara uppmärksamma på nya lösningar och produkter i syfte att minska förbrukning av råvaror och förbrukningsmaterial.
  7. Vi skall samordna våra transporter och välja transportalternativ med minsta möjliga miljöbelastning.
  8. Vi skall ställa miljökrav på våra leverantörer i takt med att vi själva förbättrar vårt miljöarbete.